Alois' 70th BDay

Sylvia's father celebrates his 70th Birthday.